Drostra.czPro domácnostPohlcovače pachů

Mika Neutralizátor pachu ozonic 125 ml

Katalogový kód: QN84

skladem (5)
44.10 Kč

1.79 EUR

36.50 Kč bez DPH
Čárový kód: 8595245407834

Výrobce/distributor:Mika a.s.
Celá nabídka od výrobce

Neutralizátor pachu Ozonic - aktivně pohlcuje celou řadu pachů, např. pachy ve zdravotnictví při péči o pacienty, v gastronomii, hotelnictví, v kulturních a sportovních zařízeních. Vhodný i na pach cigaretového kouře, spálenin, toalety nebo pachy zvířat.

Použití: Aplikujte rozprášením na zdroj zápavchu nebo volně do prostoru.


Bezpečnostní upozornění:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné látky:
Ethanol (CAS 64-17-5), Propan-2-ol (CAS 67-63-0)
+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016